برنامه روزانه تدریس

کتاب :  فیزیک                   پایه: اول                کلیه رشته ها         

هفته

تاریخ

موضوع تدریس

هدف تدریس

شیوه تدریس

ابزار کمک آموزشی

موضوع تحقیق یا مطالعه ارائه شده

دوم 

(آبان)

12/8/89

دما

ا)  دانش آموز تعریف دما را بیان کند.

2)دانش آموز بتواند با دما سنج معمولی دمای جسمی را اندازه بگیرد.

3)دانش آموز با داشتن جدول نقاط انجماد وجوش مواد،گستره سنجش دمای هر دماسنج معمولی را بیان کند.

گروهی (4نفره)و

پرسش وپاسخ

گچ ،تخته ،دماسنج معمولی وپزشکی ،دماسنج ورقه ای (مخصوص گرفتن تب)ودماسنج دیجیتالی

Cd آموزشی فیزیک 1

دولیوان ،مقداری آب جوش ،مقداری آب سرد

1) در مراکز  تولید ماست کارخانه ای ،دمای شیر باید چقدر باشد تا تبدیل به ماست شود؟

2)با مراجعه به مرکز هواشناسی شهر خود ،تحقیق کنید که دمای هوا ،چگونه اندازه گیری میشود؟

 

فعالیت دبیر:

1)جمع آوری دماسنج هایی که بچه ها به کلاس آورده اند.وبه موقع معرفی کردن آن

2)طرح پرسشهای آغازین وهدایت پاسخ های بچه ها

3)دادن وسایل آزمایش به بچه ها وسرکشی به گروهها وراهنمایی در زمینه اندازه گیری دمای آب سردوگرم

4)گذاشتن cd آموزشی فیزیک  در کامپیوتر (در صورت امکان شبکه net school)ونشان دادن نحوه مدرج ساختن دماسنج

 

نحوه مشارکت دانش آموزان در ارائه درس :

1)از دانش آموزان جلسه قبل خواسته شده که هرچه دماسنج در خانه دارند ،با خود به کلاس بیاورند.

2)پاسخ به پرسشهای آغازین دبیروبحث در گروه خود.

3)اندازه گیری دمای آب جوش وآب سرد

4)طرز مدرج شدن دماسنج را را با cdآموزشی آن مشاهده کنند.

5)پاسخ به فعالیت 1و4کتاب

پرسشهای آغازین:

1)آیا دمای محیط اطراف ما برایمان مهم است؟

2)وقتی در تلویزیون یا رادیو میشنوید ،مثلا دمای هوای اهواز 40درجه سانتیگرادودمای هوای اردبیل 2-درجه سانتیگراد است .به نظر شما کدام شهر گرم وکدام سرد است ؟چند درجه اختلاف دما دارند؟

3)آیا بدون دماسنج میتوانیم دما را دقیق اندازه گیری کنیم؟

نمونه سوال مطرحه در پایان درس:

1)تعریف دما را بیان کنید.

2)دمای مخلوط آب ویخ وآب جوش (در فشار1اتمسفر)را بیان کنید.

3)یک آزمایش را بیان کنید که نشان دهد حس لامسه دماسنج دقیقی نیست.

4)وسیله اندازه گیری دقیق دما چیست واساس کار آن چیست؟

5)یکای اندازه گیری دما را بیان کنید.

5)برای اندازه گیری دمای هر جسمی باید چه نکاتی را رعایت کنیم؟(2مورد)

+ نوشته شده توسط سرگروه فیزیک در سه شنبه ۹ آذر۱۳۸۹ و ساعت |


Powered By
BLOGFA.COM